Gebruikersraad

De gebruikersraad bewaakt en versterkt de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening van Luisterpunt.

De gebruikersraad wordt actief betrokken bij de opmaak van beleidsplannen, jaaractieplannen, het productenaanbod, het collectiebeleid en wijzigingen in de dienstverlening. Ook randvoorwaarden van de dienstverlening die directe gevolgen hebben voor de gebruikers zijn voorwerp van de agenda.

Beslissingen die betrekking hebben op kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling van de dienstverlening, op de rechten van de gebruikers, op voorlichting van de gebruikers, de klachtenprocedure en -afhandeling, worden voor advies voorgelegd aan de gebruikersraad.

De gebruikersraad kan ook zelf het initiatief nemen om vragen te stellen of een advies te formuleren over voor de bibliotheekwerking relevante onderwerpen en beleidslijnen.