Lees voor

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Luisterpuntbibliotheek vzw (hierna genoemd Luisterpunt) vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring trachten wij je dan ook zo volledig mogelijk te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers en geregistreerde leden (zowel lezers als organisatiemedewerkers). Waar nodig maken we een duidelijk onderscheid in welke gegevens we verzamelen, bijhouden en verwerken, en hoe we dat doen. 

Luisterpunt verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG of GDPR) is toegankelijk op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

1. Luisterpuntbibliotheek vzw

Luisterpunt is de openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, fysieke beperking, afasie, dyslexie, …). 
Ons adres: Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.
Contactgegevens: e-mailadres email hidden; JavaScript is required, telefoonnummer +32 2 423 04 11.
Ons ondernemingsnummer is 0895.917.239.

2. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we, en waarom?

Voor websitebezoekers

Wanneer? 

 • Bij invullen van contact- en andere formulieren
 • Bij registratie voor de nieuwsbrief

Welke? 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Boodschap

Waarom (doel)? 

 • Verwerking van de vraag of bestelling
 • Het versturen van de nieuwsbrief

Voor geregistreerde leden (particulier)

Wanneer? Vanaf registratie bij Luisterpunt tot einde lidmaatschap

Welke?

 • Naam en contactgegevens
 • Geboortedatum en gender
 • Leenhistoriek, wenslijst, gekozen lezersprofiel, voorkeuren, en leespositie van gekozen boeken in de app en/of afspeelapparaten.
 • Soort leesbeperking
 • Door jou gestelde vragen

Duur: zolang het lidmaatschap loopt

Waarom (doel)? 

 • Om je als lezer in te schrijven en je account te onderhouden.
 • Om te beoordelen of je voldoet aan de criteria voor onze diensten. Wij controleren je gegevens, wij kunnen je hiervoor telefonisch contacteren.
 • Om onze dienstverlening te verzorgen.
 • Om ons in staat te stellen je te contacteren over ons aanbod, onze diensten, onze acties en onze activiteiten.
 • Om op je vragen te reageren. 
 • Om te rapporteren op geaggregeerd niveau, voor onderzoek en statistische doeleinden (zie verder).
 • Om auteursrechtschendingen tegen te gaan en te beëindigen.
 • Om te voldoen aan op Luisterpunt rustende wet- en regelgeving.

Voor geregistreerde organisaties 

Welke?

 • Naam en contactgegevens
 • Binnen het organisatieaccount ingeschreven Daisy-online-lezers en hun leesbeperking, leenhistoriek, wenslijst en leespositie van gekozen boeken in de app en/of afspeelapparaten.
 • Binnen het organisatieaccount ingeschreven medewerkers en hun naam en contactgegevens
 • Leenhistoriek van fysieke materialen (bruikleencollectie)
 • Door jou gestelde vragen

Duur: zolang het lidmaatschap loopt

Waarom (doel)? 

 • Om je als organisatie(medewerker) in te schrijven en je account te onderhouden.
 • Om te beoordelen of je organisatie voldoet aan de criteria voor onze diensten. 
 • Om onze dienstverlening te verzorgen.
 • Om ons in staat te stellen je te contacteren over ons aanbod, onze diensten, onze acties en onze activiteiten.
 • Om op je vragen te reageren. 
 • Om te rapporteren op geaggregeerd niveau, voor onderzoek en statistische doeleinden (zie verder).
 • Om auteursrechtschendingen tegen te gaan en te beëindigen.
 • Om te voldoen aan op Luisterpunt rustende wet- en regelgeving.

Waarom houden wij de leesbeperking van lezers bij?

Luisterpuntbibliotheek geniet van een uitzondering in de auteurswetgeving waardoor wij boeken mogen omzetten in toegankelijke leesformaten (Daisy-luisterboeken en brailleboeken) voor wie niet of moeilijk gedrukte boeken kan lezen. Wij verdedigen de rechtmatige aanspraak van auteurs en uitgevers op hun eigendomsrecht en verspreidingsrecht, en we waken erover dat enkel mensen met een leesbeperking ons aanbod kunnen gebruiken. Het is dankzij de inspanningen en de creativiteit van auteurs en de investering van uitgevers dat onze lezers kunnen genieten van duizenden boeken.

Daarom verklaren leden bij inschrijving op eer dat er sprake is van een leesbeperking en welke. Met toestemming van de lezer registreren wij deze gegevens in ons systeem. Om misbruik te voorkomen behoudt Luisterpunt zich het recht om ten allen tijde te controleren of je lidmaatschap bij Luisterpunt gerechtvaardigd is. Indien blijkt dat een lezer zich ten onrechte heeft aangemeld als lezer, beëindigen we de inschrijving en vermelden we dit in ons systeem.

Het staat lezers vrij om deze toestemming te weigeren of om deze later in te trekken door het lidmaatschap te beëindigen. Dit betekent dat de lezer geen gebruik meer kan maken van onze diensten. Na de beëindiging van het lidmaatschap verwijderen we de gegevens uit ons bibliotheeksysteem van zodra we deze niet meer nodig hebben voor rapportering (na het lopende kalenderjaar). 

Managementrapportering

Luisterpuntbibliotheek volgt haar werking op en doet onderzoek naar trends door middel van statistische analyse. De onderzoeksresultaten gebruiken we om onze diensten te evalueren en te verbeteren. We gebruiken alleen veralgemeende gegevens die niet direct tot lezers zijn terug te leiden, zoals geboortejaar, geslacht, de vier cijfers van de postcode, het type leesbeperking en de leenhistoriek. Deze gegevens worden losgekoppeld van andere gegevens (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres). De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op groepsniveau gerapporteerd.

3. Wie heeft er nog meer toegang tot mijn gegevens?

Voor geregistreerde leden

Onze technische partner Zenjoy zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van het bibliotheeksysteem Fonar waarin alle gegevens worden opgeslagen die je ons doorgeeft. Dit bibliotheeksysteem is enkel toegankelijk voor medewerkers van Luisterpunt op basis van een login. De medewerkers van Luisterpunt met toegang tot Fonar hebben (als bijlage bij hun contract of arbeidsreglement) een verklaring ondertekend dat zij deze gegevens enkel in de context van hun werk gebruiken en niet kopiëren of doorgeven aan anderen.  

Zenjoy ontwikkelt ook Mijn Luisterpunt, de interactieve omgeving die onder andere leesactiviteiten en persoonlijke gegevens weergeeft op basis van je persoonlijke login. Hoewel de website zelf niets bijhoudt, haalt zij gegevens op uit het bibliotheeksysteem via webservices.

Statik ontwikkelt onze website www.luisterpuntbibliotheek.be, waar nieuwe lezers en organisaties zich registreren via inschrijvingsformulieren. De ingestuurde data worden opgeslagen in het Craft-CMS en verstuurd naar het bibliotheeksysteem Fonar (zie hieboven). 

Onze technische partner Sensotec zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van onze online distributie via het Anderslezen-platform (streamen en downloaden van Daisy-boeken) en slaat ook je leespositie op je apparaat of app op. Sensotec gebruikt daarvoor je IP-adres in combinatie met het plaatsen van cookies. Ter bestrijding van auteursrechtinbreuk wordt aan ieder bestand een watermerk toegevoegd. Bij geconstateerde inbreuk kan Luisterpunt je lenersnummer afleiden van dit watermerk.

Wij hebben met deze technische partners overeenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Voor websitebezoekers

Onze technische partner Statik zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van het Craft-CMS (Content Management System) dat onze website www.luisterpuntbibliotheek.be aanstuurt.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Voor geregistreerde leden

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, anonimiseert Luisterpunt je gegevens in haar systeem het jaar nadat je lidmaatschap als lezer bij Luisterpunt is beëindigd.

5. Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Je kan een gespecificeerd verzoek tot ons richten met een e-mail naar email hidden; JavaScript is required of een brief naar Luisterpuntbibliotheek, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.

Nadat Luisterpunt je identiteit heeft gecontroleerd, beantwoorden wij je verzoek tot inzage en correctie binnen de 30 dagen. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens verwijderen, behalve uiteraard die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

6. Recht op de beperking van de verwerking

Indien je meent dat je gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is, heb je het recht om de verwerking van de gegevens te beperken.

Indien je wenst dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt, volstaat het dat je ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze beperking. Luisterpuntbibliotheek behoudt het recht om de gerelateerde dienst stop te zetten voor de betrokkene.

7. Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verzameld, zijn eigendom van Luisterpunt en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring. Zonder je toestemming worden je persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, met uitzondering van voornoemde technische partners (zie punt 3).

8. Recht op bezwaar

Indien je van mening bent dat Luisterpunt je gegevens onrechtmatig verzamelt en/of verwerkt, kan je steeds bezwaar indienen. Indien Luisterpunt de rechtmatigheid niet kan aantonen, wordt de verwerking stopgezet, alsook de gerelateerde dienstverlening.

9. Versie Privacyverklaring

Je aanvaardt dat Luisterpunt deze Privacyverklaring ten allen tijde mag aanpassen. Luisterpunt zal je informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop Luisterpunt je persoonsgegevens behandelt, door je een e-mail te sturen of door een duidelijk bericht te plaatsen op de website.

Versie 4 juni 2024

10. Contact

Luisterpuntbibliotheek vzw
Broekstraat 49-53
1000 Brussel

email hidden; JavaScript is required
+32 2 423 04 11

11. Vragen?

Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, aarzel niet om ons te contacteren.