Lees voor

Coo­kie­ver­kla­ring

1. Algemeen

Deze Cookieverklaring ("Cookieverklaring") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van je gebruik van onze website (de "website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Luisterpuntbibliotheek vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Broekstraat 49-53 1000 Brussel ("wij”, “ons"), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je onze website en/of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wil weten, lees dan onze Privacyverklaring.

Cookies hebben meestal een vervaldatum en worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Evenwel zijn er ook cookies die langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.

Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten of door op "Akkoord" te klikken nadat je op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je deze Cookieverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat je ermee instemt zonder voorbehoud. Je kan je cookie-voorkeuren steeds wijzigen. Je kan hiervoor onderaan in de footer (balk onderaan) op "Cookies” klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen kan je je cookievoorkeuren wijzigen door in de footer op "Cookies" te klikken.

Deze Cookieverklaring werd laatst aangepast op 4 juni 2024.

2. Welke cookies en waarom?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

  1. Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.
  2. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor onze diensten of website. Je kan deze cookies niet weigeren indien je naar de website surft maar ze worden pas geplaatst nadat je je cookievoorkeuren hebt ingesteld. Indien je deze cookies weigert, zal de website mogelijk niet toegankelijk zijn. 
  3. Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze diensten of website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer de onderstaande.

Voor www.luisterpuntbibliotheek.be 

CRAFT_CSRF_TOKEN 
Essentiële cookie         
Gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.
Vervalt na één sessie.

CraftSessionId               
Essentiële cookie         
Gebruikt door het Content Management Systeem om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.
Vervalt na één sessie.

__cf_bm
Essentiële cookie         
Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.
Vervalt na 1 dag.

__cookie_consent
Functionele cookie 
Geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is
Vervalt na één jaar.

_ga        
Analytische cookie       
Maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.         
Vervalt na 2 jaar.

_gat
Analytische cookie
Wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.          
Vervalt na 1 dag.

_gid
Analytische cookie
Wordt gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.

Fonts
Analytische cookie
Houdt het gebruik van speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.

Voor mijn.luisterpuntbibliotheek.be

_fonar_key
Essentiële cookie         
Maakt inloggen mogelijk en zorgt ervoor dat een sessie bewaard blijft tussen verschillende webverzoeken.
Vervalt na elke sessie.

Je kan voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door je instellingen in je browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet goed werken.

3. Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden de (persoons)gegevens die wij verzamelen met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe. 

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat deze derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens. 

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER  (Europese Economische Ruimte) verwerken.

Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Als er een overdracht van je persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Google:

  • Land buiten EER: Verenigde Staten
  • Wettelijke doorgiftemechanisme: Modelclausules

YouTube:

  • Land buiten EER: Verenigde Staten
  • Wettelijke doorgiftemechanisme: Modelclausules

5. Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookieverklaring vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookieverklaring vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je de website of diensten niet of niet volledig kan gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens definitief verwijderen uit ons systeem het jaar nadat je lidmaatschap bij Luisterpunt is beëindigd, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. 

6. Je rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via je profiel. 

Je hebt het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van je voorafgaande toestemming. Als je niet langer wil dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kan je je browserinstellingen steeds wijzigen of cookies verwijderen. 

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookieverklaring worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. 

In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van jou persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als je een verzoek wil indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar email hidden; JavaScript is required. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres email hidden; JavaScript is required. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.