Privacyverklaring

Privacyverklaring

Luisterpuntbibliotheek vzw (hierna genoemd Luisterpunt) vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring trachten wij u dan ook zo volledig mogelijk te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de personen die gebruikmaken van de diensten van Luisterpunt.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018

Luisterpunt verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG of GDPR) is toegankelijk via de website: 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

1.    Luisterpuntbibliotheek vzw

Luisterpunt is de openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, MS, afasie, dyslexie). Wij lenen Daisy-luisterboeken en brailleboeken uit, en van de boeken die genomineerd zijn voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen wordt ook een groteletterversie gemaakt.
Lid worden en boeken lenen is gratis. Lezers kunnen bij Daisy-boeken kiezen tussen Daisy-cd en Daisy-online (streamen en downloaden), brailleboeken worden geprint en verzonden op aanvraag.
Ons adres: Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.
Contactgegevens: e-mailadres 
info@luisterpuntbibliotheek.be, telefoonnummer +32 2 423 04 11.
Ons ondernemingsnummer is 0895.917.239.

2.    Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoons- en andere gegevens:

 • Naam en contactgegevens.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Leenhistoriek, gekozen lezersprofiel en leespositie van gekozen boeken in de app en/of afspeelapparaten.
 • Soort leesbeperking: blind, slechtziend, fysieke beperking, MS, afasie, dyslexie of een nader gespecificeerde andere leesbeperking.
 • Aantekeningen zoals leesvoorkeuren, gewenste correspondentievorm, leessuggesties, eventuele klachten en de aard van de klacht.
 • Door u gestelde vragen.

3.    Voor welke doeleinden verzamelen en gebruiken we deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens:

 • Om u als lezer in te schrijven en uw account te onderhouden.
 • Om te beoordelen of u voldoet aan de criteria voor onze diensten. Wij controleren uw gegevens met een telefonisch gesprek.
 • Om onze dienstverlening te verzorgen.
 • Om ons in staat te stellen u te contacteren over ons aanbod, onze diensten, onze acties en onze activiteiten.
 • Om op uw vragen te reageren. Voor rapportering op geaggregeerd niveau, voor onderzoek en statistische doeleinden (zie hierna voor meer informatie).
 • Om auteursrechtschendingen tegen te gaan en te beëindigen.
 • Om te voldoen aan op Luisterpunt rustende wet- en regelgeving.

Waarom houden wij uw leesbeperking bij?

Alleen personen met een leesbeperking komen in aanmerking voor lidmaatschap bij Luisterpuntbibliotheek. Daarom verzoeken wij u om bij uw inschrijving te verklaren dat u een leesbeperking hebt en welke. Met uw toestemming registreren wij deze gegevens in ons systeem. Om misbruik te voorkomen vragen we u ook om toestemming om te controleren of uw lidmaatschap bij Luisterpunt gerechtvaardigd is. Indien blijkt dat u zich ten onrechte hebt aangemeld als lezer, dan beëindigen we de inschrijving en vermelden we dit in ons systeem.
Het staat u vrij om toestemming te weigeren of om deze later in te trekken door uw lidmaatschap te beëindigen. Houdt er wel rekening mee dat u dan geen gebruik kunt maken van onze diensten. Na de beëindiging van het lidmaatschap verwijderen we uw gegevens uit ons bibliotheeksysteem van zodra we deze niet meer nodig hebben voor rapportering (na het lopende kalenderjaar)

Managementrapportering

Luisterpuntbibliotheek volgt haar werking op en doet onderzoek naar trends door middel van statistische analyse. De onderzoeksresultaten gebruiken we om onze diensten te evalueren en te verbeteren. We gebruiken alleen veralgemeende gegevens die niet direct tot u zijn terug te leiden, zoals geboortejaar, geslacht, de vier cijfers van de postcode, het type leesbeperking en de leenhistoriek. Deze gegevens worden losgekoppeld van uw andere gegevens (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres). De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op groepsniveau gerapporteerd.

4.    Wie heeft er nog meer toegang tot mijn gegevens?

Onze technische partner Sensotec zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van onze online distributie via het Anderslezen-platform (streamen en downloaden van Daisy-boeken) en slaat ook uw leespositie op uw apparaat of app op. Sensotec gebruikt daarvoor uw IP-adres in combinatie met het plaatsen van cookies. Ter bestrijding van auteursrechtinbreuk wordt aan ieder bestand een watermerk toegevoegd. Bij geconstateerde inbreuk kan Luisterpunt uw lezersnummer afleiden van dit watermerk.
Onze technische partner TSA zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van het bibliotheeksysteem Bibliodata waarin alle gegevens worden opgeslagen die u ons doorgeeft. Dit bibliotheeksysteem is enkel toegankelijk voor medewerkers van Luisterpunt op basis van een login. De medewerkers van Luisterpunt met toegang tot Bibliodata hebben (als bijlage bij hun contract of arbeidsreglement) een verklaring ondertekend dat zij deze gegevens enkel in de context van hun werk gebruiken en niet kopiëren of doorgeven aan anderen.  
Onze technische partner Nestor zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van het Drupal 8 platform die onze websites aanstuurt waaronder Mijn Luisterpunt. Mijn Luisterpunt in een interactieve omgeving die onder andere uw leesactiviteiten en persoonlijke gegevens weergeeft op basis van uw persoonlijke login. Hoewel de website zelf niets bijhoudt, haalt zij uw gegevens op uit het bibliotheeksysteem via webservices.

Wij hebben met deze technische partners overeenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Zonder uw toestemming verstrekken we uw gegevens niet aan andere derden, tenzij we daartoe wettelijk zijn verplicht.

5.    Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, verwijdert Luisterpunt uw gegevens uit haar systeem het jaar nadat uw lidmaatschap als lezer bij Luisterpunt is beëindigd.

6.    Inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt een gespecificeerd verzoek tot ons richten met een e-mail naar info@luisterpuntbibliotheek.be of een brief naar Luisterpuntbibliotheek, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel.
Nadat Luisterpunt uw identiteit heeft gecontroleerd, beantwoorden wij uw verzoek tot inzage en correctie binnen de 30 dagen. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, behalve uiteraard die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

7.    Recht op de beperking van de verwerking

Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is, hebt u het recht om de verwerking van de gegevens te beperken.

Indien u wenst dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze beperking.
Luisterpuntbibliotheek behoudt het recht om de gerelateerde dienst stop te zetten voor de betrokkene.

8.    Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verzameld, zijn eigendom van Luisterpunt en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.
Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, met uitzondering van voornoemde technische partners (zie punt 4).

9.    Recht op bezwaar

Indien u van mening bent dat Luisterpunt uw gegevens onrechtmatig verzamelt en/of verwerkt, kunt u steeds bezwaar indienen. Indien Luisterpunt de rechtmatigheid niet kan aantonen, wordt de verwerking stopgezet, alsook de gerelateerde dienstverlening.

10.  Versie Privacyverklaring

U aanvaardt dat Luisterpunt deze Privacyverklaring ten allen tijde mag aanpassen. Luisterpunt zal u informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop Luisterpunt uw persoonsgegevens behandelt, door u een e-mail te sturen of door een duidelijk bericht te plaatsen op de website.

Versie 31 augustus 2020

11.    Contact

U kunt ons contacteren via onderstaande coördinaten:

Luisterpuntbibliotheek vzw
Broekstraat 49-53
1000 Brussel
[e]
info@luisterpuntbibliotheek.be
[t] +32 2 423 04 11

12.    Vragen?

Wij nemen uw privacy serieus. Hebt u vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

 

Cookieverklaring

Sommige gegevens worden op een geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen en applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de website, taal en type van de browser, …) verzamelen.
De gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, worden verwerkt in een gegevensbestand. Luisterpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die geautomatiseerd worden verzameld en verwerkt.

Cookies zijn kleine bestanden, verzonden vanop een server, die worden opgeslagen op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) en die informatie bevatten verzameld in het kader van uw bezoek aan een website.

De cookies die Luisterpunt hanteert in het kader van haar websites, betreffen louter cookies gebruikt opdat bepaalde aspecten van de website correct of vlotter zouden functioneren en om door jou opgegeven (voorkeurs)instellingen te registreren. In deze cookies wordt uw geboortedatum opgeslagen aangezien deze dient als wachtwoord.

Daarnaast bevatten onze websites knoppen die het mogelijk maken om inhoud te delen via sociale mediaplatformen (waaronder Facebook, Twitter en Google+). Wanneer u op zo’n knop klikt om informatie te delen, kan het zijn dat het sociale medianetwerk in kwestie een cookie plaatst op uw harde schijf. Het spreekt voor zich dat Luisterpunt daarover geen controle heeft en Luisterpunt raadt u aan het cookiebeleid van die sociale mediaplatformen te consulteren.

Als u niet wil dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd, kunt u dit steeds weigeren door de instellingen van uw webbrowser aldus in te stellen. Ook kunt u via de instellingen van uw webbrowser ten allen tijde de reeds op uw toestel geïnstalleerde cookies verwijderen.

Indien u de installatie van cookies weigert of reeds geïnstalleerde cookies verwijdert, dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet of niet naar behoren zullen werken.